Lami-Cell vindt de bescherming van privacy en gegevens erg belangrijk. Met deze privacy policy wil Lami-Cell je informeren over de verwerking van persoonsgegevens. Lami-Cell zal de persoonsgegevens verwerken met respect voor je privacy en met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving.

Wij behouden ons het recht om op elk moment wijzigingen aan deze privacy policy aan te brengen. Om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen, verzoeken we je om regelmatig deze privacy policy te raadplegen.

Deze privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd op: 06/06/2019.

INHOUD

 

1. DEFINITIES

Verwerking van persoonsgegevens: Een verwerking is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Persoonsgegevens zijn alle informatie over een natuurlijk persoon, waarmee men deze persoon direct of indirect kan identificeren.

Een verwerker: Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Een verwerkingsverantwoordelijke: Een verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

 

2. VOOR WIE GELDT DEZE PRIVACY POLICY?

Deze privacy policy geldt voor alle rechtstreekse klanten, bezoekers, leveranciers, sollicitanten en alle andere personen die geen werknemers zijn van Lami-Cell en waarvan Lami-Cell persoonsgegevens verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke.

 

3. CONTACTGEGEVENS

Naam

Ondernemingsnummer

Adres

Email

Telefoonnummer

: R en G Equipment NV hierna (‘Lami-Cell’)

: BE 0454.687.104

: Industrieweg 18, 2390 Malle

: [email protected]

: 0032 (0) 3 470 24 70

 

4. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Enkel wanneer Lami-Cell optreedt in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke zijn punten 5 tot en met 10 van deze privacy policy van toepassing.

Indien je als betrokkene je rechten wenst uit te oefenen, moet je je steeds wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke.

 

5. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT LAMI-CELL?

5.1     Gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst

Lami-Cell verwerkt persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je betrokken partij bent, of om op je verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

 • Bij de aanvraag van een offerte

Als je meer info wenst over de diensten of producten van Lami-Cell kan je een offerte aanvragen via verschillende kanalen (telefoon, website, sociale media, …). Lami-Cell verwerkt hiervoor persoonlijke identificatiegegevens (zoals naam en email) om je een zo correct mogelijk voorstel te kunnen maken.

 • Bij het verwerken van een bestelling, opvolging van facturen en commerciële afspraken

Als je producten of diensten bestelt bij of levert aan Lami-Cell, verwerkt Lami-Cell persoonlijke identificatiegegevens en professionele gegevens voor het correct kunnen afhandelen en opvolgen van de bestelling of levering.

 • Bij het solliciteren

Lami-Cell zoekt regelmatig nieuwe enthousiaste gemotiveerde medewerkers. Tijdens de sollicitatie procedure verwerkt Lami-Cell volgende categorieën van persoonsgegevens: persoonlijke identificatiegegevens, persoonlijke kenmerken (zoals taal, geboortedatum, …), competenties, opleidingsgeschiedenis, carrière loopbaan, curriculum vitae, afbeelding, werk referenties.

 • Bij het aanmaken van een account

Via een webformulier op de website kan je je registreren als klant om vervolgens met een userID en wachtwoord in te loggen.  Hierbij verwerkt Lami-Cell persoonlijke identificatiegegevens en beveiligingsgegevens (zoals wachtwoord) om je zo op een correcte manier relevante informatie te kunnen bieden.

5.2     Gebaseerd op je toestemming

Bij het verwerken van persoonsgegevens gebaseerd op je toestemming heb je steeds het recht je toestemming in te trekken (zie 10. Wat zijn je rechten en hoe kan je deze uitoefenen).

 • Bij het aanleggen van een aanwervingsreserve

Indien Lami-Cell een sollicitant momenteel niet aanneemt maar wel wil contacteren voor toekomstige opportuniteiten, die beter passen bij zijn/haar competenties, zal Lami-Cell toestemming vragen om de CV bij te houden.

 • Bij het gebruik van gerichte foto’s voor publicitaire doeleinden

Bij het publiceren van gericht beeldmateriaal op de sociale media en de website zal Lami-Cell, hiervoor je toestemming vragen.  Met gericht beeldmateriaal bedoelen we beelden waarbij de persoon duidelijk herkenbaar in beeld wordt gebracht (close-up, beeld gefocust op een bepaalde persoon, geposeerde foto, …).

5.3     Gebaseerd op gerechtvaardigd belang

Lami-Cell verwerkt persoonsgegevens gebaseerd op het gerechtvaardigd belang waarbij Lami-Cell een belangenafweging gemaakt heeft.

 • Bij het behandelen van een vraag, bieden van hulp aan aanbieden van informatie op jouw verzoek

Je kan contact opnemen met Lami-Cell via verschillende kanalen (telefonisch, briefwisseling, email, chat, contact formulier website, sociale media). De persoonsgegevens die je geeft gebruiken we enkel om je antwoord te geven op je vragen.

 • Bij het gebruik van beveiligingscamera’s

In en rond de gebouwen van Lami-Cell hangen camera’s met als doel misdrijven tegen personen of goederen of overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen, of de openbare orde te handhaven.  Hiervoor wordt beeldmateriaal verzameld, verwerkt en bewaard.

 • Bij het versturen van direct marketing

Lami-Cell verstuurt direct marketing en verwerkt hierbij persoonlijke identificatiegegevens. Lami-Cell respecteert bijhorende regelgeving, waarbij enkel direct marketing verstuurd wordt als er een klantenrelatie is, met betrekking tot gelijkaardige producten of diensten die Lami-Cell zelf levert.  Je hebt als betrokkene steeds de mogelijkheid om je uit te schrijven.

 • Gebruik van sfeerbeelden op sociale media en de website.

Lami-Cell plaatst regelmatig sfeerbeelden op de sociale media of op de website van Lami-Cell.  Sfeerbeelden zijn beelden die niet de intentie hebben om één of enkele personen duidelijk in beeld te brengen, maar zijn eerder bedoeld om een algemeen sfeerbeeld te schetsen.

 • Bij het verbeteren van de kwaliteit van de website

Lami-Cell gebruikt tools om statistieken te verzamelen en inzichten te krijgen over het gebruik van de website. Deze informatie wordt geanonimiseerd en niet gekoppeld aan je persoonlijke gegevens. Analytics tools gebruiken cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen.  Voor meer informatie gelieve de Cookie Policy te raadplegen.

 

6. MET WIE DELEN WE JE GEGEVENS?

Lami-Cell deelt je persoonsgegevens niet met derden, tenzij:

 • Lami-Cell daarvoor je voorafgaande toestemming heeft ontvangen.
 • Lami-Cell hiertoe verplicht wordt in het kader van een regelgeving of juridische procedure.
 • Lami-Cell hiertoe wordt verzocht door wetgevende of gerechtelijke instanties.
 • Lami-Cell geheel of gedeeltelijk overgenomen of opgesplitst wordt. In dit geval zal Lami-Cell de derde de verplichting opleggen om de persoonsgegevens uitsluitend te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Policy.

Lami-Cell doet een beroep op bepaalde onderaannemers en dit teneinde een deel van onze diensten aan hen uit te besteden. Deze onderaannemers worden niet als derden beschouwd maar als verwerkers. Wij zien erop toe dat deze onderaannemers de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om je persoonsgegevens rechtsgeldig en rechtmatig te verwerken en ook onder geen enkel beding kenbaar te maken aan derden.

 

7. BEVEILIGING VAN JE PERSOONSGEGEVENS

Lami-Cell erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een onderdeel is van gegevensbescherming. Daarom neemt Lami-Cell gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang om misbruik te voorkomen.

Bij elke overdracht van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doet Lami-Cell dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van deze privacyverklaring en volgt Lami-Cell de toepasselijke wet- en regelgeving over gegevensbescherming om afdoende waarborgen te garanderen.

 

8. BEWARING VAN JE PERSOONSGEGEVENS

Lami-Cell bewaart je persoonlijke gegevens alleen voor de minimumperiode die nodig is om de, in deze privacyverklaring uiteengezette, doeleinden te vervullen. Tenzij bij het oplossen van geschillen of als een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is. Niet-persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard in functie van statistische doeleinden.

 

9. COOKIES

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag van de website bij te houden en om statistische rapporten over de website samen te stellen.

Meer informatie over ons cookiebeleid vind je op https://rglamicell.com/nl/cookie-policy/.

 

10. WAT ZIJN JE RECHTEN EN HOE KAN JE DEZE UITOEFENEN?

10.1     Hoe kan je je rechten uitoefenen?

Je kan je rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar [email protected].  Om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, kan Lami-Cell meer informatie vragen om je identiteit te verifiëren.

Lami-Cell heeft één maand de tijd om je aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer Lami-Cell je aanvraag heeft ontvangen en over alle vereiste informatie beschikt om aan je aanvraag te voldoen. De periode van één maand kan verlengd worden na bericht en uitleg van Lami-Cell.

Lami-Cell zal de gevraagde informatie kosteloos verstrekken. Wanneer verzoeken ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag Lami-Cell een redelijke vergoeding aanrekenen of kan Lami-Cell het verzoek weigeren.

Als je om een of andere reden aanneemt dat Lami-Cell je aanvraag niet correct behandeld heeft, kan je nogmaals contact opnemen met Lami-Cell waarna we samen met jou op zoek gaan naar een oplossing.

Voor de volledigheid informeren wij je dat, als Lami-Cell niet reageert op je aanvraag, deze weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, of via het e-mailadres [email protected].

10.2     Wat zijn je rechten?

 • Recht op inzage: Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken, waarvoor wij die verwerken, welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken, met welke categorieën van derden wij je persoonsgegevens delen, wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens en – wanneer van toepassing – welke logica wij gebruiken bij het automatisch verwerken van persoonsgegevens.
 • Recht op rectificatie: Indien informatie niet correct is, kan je ons vragen om deze te corrigeren.
 • Recht om je gegevens te wissen: Als gegevens niet rechtmatig verwerkt worden of indien je gegevens niet langer nodig zijn dan het doel waarvoor ze verzameld zijn, kan je ons vragen om je gegevens te wissen.
 • Recht op beperking van verwerking: Door de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken kunnen jouw persoonsgegevens nog worden bijgehouden maar het gebruik ervan is beperkt. Wanneer je een verwerkingsbeperking hebt gevraagd, mogen we enkel nog uw gegevens opslaan. Dit wil zeggen dat er met uw gegevens geen andere verrichtingen meer kunnen gebeuren.
 • Recht op bezwaar: Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het feit dat jouw gegevens worden verwerkt als die verwerking berust op een algemeen belang of het gerechtvaardigd belang van diegene die uw gegevens verwerkt. Bovendien kunt u ook dit recht van bezwaar laten gelden als je persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden. Dit recht van bezwaar geldt ook voor profilering die de basis vormt voor verwerkingen voor direct marketingdoeleinden.
 • Recht op terugtrekken van toestemming: Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op de grondslag toestemming, heb je te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.